Fenntartható Baranya

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap

Részvételi- és játékszabályzat

KVÍZKÉRDÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ

nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

 1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.).
 2. A játékos
  • A Szervező által meghirdetett Játékban bárki részt vehet.
  • A Játékban csak Baranya megyében elhelyezkedő alap- és középfokú oktatási intézmény vehet részt, a kérdéseket kitöltő bárki lehet.
  • A Játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint azok a személyek akik a KEHOP-1.2.0-15-2016-00010 kódszámú projekt megvalósításában valamilyen szerepet betöltenek.
 3. A játék mechanizmusa
  • A Szervező a játékot a Fenntartható Baranya hivatalos oldalán és Facebook oldalán hirdeti meg: https://www.fenntarthatobaranya.hu/; https://www.facebook.com/fenntarthatobaranya/
  • A kvízkérdéssor az alábbi linken tölthető ki: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2I4PRGzrT6j7-inhUdlDrpik57gSg7BtS2-4LDhkvl4dqvw/viewform
  • A nyereményjáték 2017.11.06-ig tart.
  • A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon játékosok közt, aki a nyereményjáték kvíz kérdéseit kitöltik és megadják legalább a nevüket és az e-mail címüket
  • A nyeremény sorsolására és az iskolák közötti eredményhirdetésre 2017.11.10-én, 16:00-kor kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező a hivatalos weblapján és Facebook oldalán teszi közzé. Amennyiben a Játékos értesítése 15 munkanapon belül nem vezet eredményre, a nyeremény átadását a szervező pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon.
  • A nyereményjátékban minden olyan kitöltő részt vesz, aki egy e-mail címről, egy névvel  kitölt egy kvíz kérdéssort. Az osztályok közül az kerül ki győztesen, aki a legtöbb pontot gyűjtötte. Az online nyereményjáték minden kvíz kérdése egy pontot ér, kivéve a +1, ami két pontot, összesen 15 pont elérésére van lehetőség. A kérdőív végén kell megadni a támogatni kívánt osztályt, akinek ezáltal nőnek a pontjai, minél többen támogatnak egy osztályt, annál nagyobb esélye van nyerni. Érvényesnek egy e-mail címről egy kvíz kérdéssor kitöltése számít! Döntetlen pontszám esetén sorsolással választjuk ki a nyertes osztályt!
 4. A Játék időtartama
  • A Játék kezdőnapja: 2017.09.05. 16:00 óra
  • A Játék zárónapja: 2017.11.06.16:00 óra
 5. Sorsolás
  • A sorsolás időpontja: 2017.11.10 16:00 óra
 6. Nyeremény
 7. A meghirdetett sorsolás keretében Szervező az alábbi nyereményt sorsolja ki:
  • Egy napos program a Kikerics Erdei Iskolába, utazással együtt, a legtöbb pontot gyűjtött osztálynak
  • Egy családi belépő a Bükkösdi Ökoparkba, amely a kitöltők között kerül kisorsolásra
 8. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
 9. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
 10. A Szervező a 3. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket (+ 1 főt) sorsol ki, illetve az iskolák közötti versenyben a nyeremény pótnyertese a második legtöbb pontot gyűjtő iskola. Döntetlen esetén, amennyiben 2 db osztály szerzett döntetlen pontszámot, úgy pótnyertesnek a sorsoláson nem kisorsolt osztály minősül, több döntetlen osztály esetén pótnyertes sorsolására kerül sor.
 11. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi hivatalos honlapján és Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.
 12. A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.
 13. Adatkezelés
  • A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.
  • A Játékos téves adatszolgáltatásából (hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
  • A Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9. , továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos oldalán és Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.
  • A Kezelt személyes adatok köre: Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, továbbiakban: Személyes Adat)
  • Az adatkezelés célja: Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.
  • Adatkezelő, adatfeldolgozó: Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Szervező végzi.
  • Adatkezelés időtartama : Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.
  • Adatbiztonság: Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.
  • Hozzájárulás visszavonása: Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (szabo.rebeka@baranya.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.).
  • Jogorvoslat: Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.
  • A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása : Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.