Fenntartható Baranya

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap

Részvételi- és játékszabályzat

KÉRDŐÍVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

 1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.). A nyereményjátékban való részvételhez a Fenntartható Baranya hivatalos honlapjának főoldalán megjelenített kérdőívek valamelyikét kell kitölteni. A két kérdőív:
 1. A játékos
  • A Szervező által meghirdetett Játékban bárki részt vehet.
  • A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint azok a személyek akik a KEHOP-1.2.0-15-2016-00010 kódszámú projekt megvalósításában valamilyen szerepet betöltenek.
 2. A játék mechanizmusa
  • A Szervező a játékot a Fenntartható Baranya hivatalos oldalán és Facebook oldalán hirdeti meg: https://www.fenntarthatobaranya.hu/; https://www.facebook.com/fenntarthatobaranya/
  • A nyereményjáték 2017.12.15-ig tart.
  • A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon játékosok közt, aki a nyereményjáték kérdőív kérdéseit kitöltik és megadják legalább az e-mail címüket.
  • A nyeremények sorsolására 2017.09.29-én 16:00-kor és 2017.12.15-én 16:00-kor kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező a hivatalos weblapján és Facebook oldalán teszi közzé. Amennyiben a Játékos értesítése 15 munkanapon belül nem vezet eredményre, a nyeremény átadását a szervező pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon.
  • A sorsolásban minden olyan személy részt vesz, aki érvényes e-mail cím megadásával kitöltötte a kérdőívet, egy e-mail címről egy érvényes kitöltés érkezhet.
 3. A Játék időtartama
  • A Játék kezdőnapja: 2017.08.16., 16:00 óra
  • A Játék zárónapja: 2017.12.15. 00:00 óra
 4. Sorsolások
  • A sorsolás időpontjaI:   
   • Első sorsolás időpontja: 2017.09.29. 16:00 óra
   • Második sorsolás időpontja: 2017.12.15. 16:00 óra
 5. Nyeremény
  • A meghirdetett sorsolások keretében Szervező az alábbi nyereményt sorsolja ki (minden nyeremény kisorsolásra kerül minden sorsoláskor,adott kérdőívek kitöltése esetén)
   1. Fogyasztási szokások felmérése Baranya megyében c. kérdőív kitöltésekor
    • 1 fő részére egy családi belépőt a Bikali Élménybirtokra
    • 1 fő részére egy Fekedi stifolder ajándékcsomag
   2. Közlekedési szokások felmérése Baranya megyében c. kérdőív kitöltésekor
    • 1 fő részére egy családi belépőt a Szászvári várba
    • 1 fő részére egy 10 órás elektromos kerékpár használatot az Ősdráva kerékpárhálózaton (a nyeremény 2 db kerékpár bérlésére vonatkozik)
 6. A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
 7. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
 8. A Szervező a 3.4. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket sorsol ki. Minden nyeremény esetében egy pótnyertes kerül sorsolásra (tehát összesen 4 fő pótnyertes).
 9. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi hivatalos honlapján és Facebook oldalán. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.
 10. A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.
 11. Adatkezelés
  • A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.
  • A Játékos téves adatszolgáltatásából (hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.
  • A Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, Széchenyi tér 9. , továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos oldalán és Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.
  • A Kezelt személyes adatok köre: Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, továbbiakban: Személyes Adat)
  • Az adatkezelés célja: Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.
  • Adatkezelő, adatfeldolgozó: Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a Szervező végzi.
  • Adatkezelés időtartama : Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Projekt fenntartási időszakának végéig (2023.04.30)  jogosult kezelni, kizárólag a Projekt keretén belül.
  • Adatbiztonság: Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.
  • Hozzájárulás visszavonása: Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (szabo.rebeka@baranya.hu) vagy az alábbi levelezési címre küldött postai levélben (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.).
  • Jogorvoslat: Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.
  • A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása : Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.